1. ประกาศมาตรการป้องกัน ป้องปรามที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและรับเงินแลกเปลี่ยนกับการรับเด็กเข้าเรียนฯ (13 มกราคม 2564)

2. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน (22 มกราคม 2564)

3. ประกาศรายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (9 กุมภาพันธ์ 2564)
   3.1 บัญชีที่ 1 แผนการรับนักเรียน (ม.1)
   3.1 บัญชีที่ 1 แผนการรับนักเรียน (ม.4)
   3.2 บัญชีที่ 2 สัดส่วนการรับนักเรียน
   3.3 บัญชีที่ 3 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
   3.4 บัญชีที่ 4 รายชื่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม/เรียนร่วม

 

ตรวจสอบเขตพื้นที่บริการ


สอบถามข้อมูล โทร. 0-2354-4963 ต่อ 206

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th