1. ประกาศ สพฐ. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน (21 ตุลาคม 2565)

2. ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2566 (22 ธันวาคม 2565)

ประกาศ มาตรการป้องกัน ป้องปรามที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและรับเงินแลกเปลี่ยนกับการรับเด็กเข้าเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และการกำกับ ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (29 พฤศจิกายน 2565)

4. ประกาศรายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (19 มกราคม 2566)
   4.1 บัญชีที่ 1 แผนการรับนักเรียน (ม.1)
   4.1 บัญชีที่ 1 แผนการรับนักเรียน (ม.4)
   4.2 บัญชีที่ 2 สัดส่วนการรับนักเรียน
   4.3 บัญชีที่ 3 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
   4.4 บัญชีที่ 4 รายชื่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม/เรียนร่วม

  5. แนวทางการยื่นขอรับจัดสรรที่เรียน กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพม.กท 1 

   6. เว็บไซต์ระบบรับคำขอจัดสรรที่เรียน  ยื่นขอรับจัดสรรระหว่างวันที่ วันที่ 29 มีนาคม 2566 - 4 เมษายน 2566 

   7. ประกาศ สพม.กท 1 เรื่องการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2565 new-gif-image - Sri Vidya Mandir Arts & Science college

ตรวจสอบเขตพื้นที่บริการ 


สอบถามข้อมูล โทร. 0-2354-4963 ต่อ 101

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]