ประกาศ มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (8 ธันวาคม 2566)

2. ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2567 (20 ธันวาคม 2566)

3. ประกาศรายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (9 มกราคม 2567)
   4.1 บัญชีที่ 1 แผนการรับนักเรียน
   4.2 บัญชีที่ 2 สัดส่วนการรับนักเรียน
   4.3 บัญชีที่ 3 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
   4.4 บัญชีที่ 4 รายชื่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม/เรียนร่วม

5. ข้อมูลศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน

6. ประกาศ การจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบเขตพื้นที่บริการ


สอบถามข้อมูล โทร. 0-2354-4963 ต่อ 206


 


email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]