ร่าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับโรงเรียน 10 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th