การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th