ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๓ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๔ ชุดที่ ๓ ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th