ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ ๓ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ ๔ ชุดที่ ๔ ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th