ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพฯ ชุดที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th