ด้วย อนุสนธิ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย ได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ,ประธานมูลนิธิฯ ,และเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ภายหลังเคารพธงชาติ พร้อมกันทั้งประเทศ เนื่องในวันสันติภาพสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงพลังแห่งสันติภาพ ทางมูลนิธิขอความร่วมมือท่านส่งแบบตอบรับกลับ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดสารสันติภาพของผู้นำ
ทั้งสามท่านได้ที่ www.upf.or.th และ www.facebook/โครงการอ่านสารสันติภาพ หรือตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

หนังสือนำ

แบบตอบกลับ

รายละเอียดโครงการ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]