ด้วย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "เวทคณิตเพื่อพัฒนาทักษะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามเกณฑ์ศิลปหัตกรรมนักเรียน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการคิดคำนวณสอดคล้องกับเกณฑ์การแข่งขันเวทคณิต งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ในวันเสาร์ที่ 21 คุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ รายละเอียดเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]