ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดทาง

 media/files/20231116142234_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]