ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 โดยมีกำหนดการรับสมัครเรียน TCAS 67
รอบที่ 1-4 ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2566 - 11 มิถุนายน 2567  ซึ่งจะมีการบรรยายหลักสูตร รอบที่ 1 แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoommeeting ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00-17.00 น.
โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

ช่องทางการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]