ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพทางศิลปะเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการ
จัด ค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฏาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เอกสารแนบ 

    

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]