สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัด ที่จะพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2567 ( 1 ต.ค.67 ) สามารถลงทะเบียนยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองได้ที่ https://dps.cgd.go.th/efiling-pension/ 

        คู่มือลงทะบียนขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง https://drive.google.com/drive/folders/1q-GwpsHD2WDCrqnTrShf095MhmSyFpVG

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]