การเผยแพร่รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (งบทดลอง) ปีงบประมาณ2566 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]