กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ได้มีส่วนร่วม ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ถึงปัญหามลพิษทางดินและถ่ายทอดเป็นภาพวาดเพื่อใช้เป็นสื่อกลางให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำและเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางดิน ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางดินร่วมกัน

   

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ldd.go.th/WEB_WorldSoilDay/Drawing.html

รายละเอียดเพิ่มเติม
   
โครงการประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ใบสมัคร การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
   
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th