เรื่อง การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๒
เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ หอศิลป์พุทธะ ได้จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการใช้ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ “วิถีพุทธ วิถีพอเพียง”

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th