ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี ผ่านการดำเนิน “โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก” (V-Star ดาวแห่งความดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๙  เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านศีลธรรมในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดรับสมัครแล้ว

      ในการนี้  ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานและสถานศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชนของชาติมีพื้นฐานจิตใจที่งดงาม เป็นผู้มีความรู้คู่ศีลธรรม สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาตน สังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่ :: https://photos.app.goo.gl/Hra7j7JGZFeLCsS57

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]