การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น / เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำทุกปี สำหรับปี 2564 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการ
และขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น / เด็กและเยาวชน
ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  ประจำปี 2564 ดังนี้

                   1. ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 232 คน เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน โดยขอความร่วมมือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปยัง กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา(พญาไท) ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563

                   2. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในสังกัด (ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545
เป็นต้นไป) ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2564 และส่งแบบสมัครคัดเลือกฯ พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักอำนวยการ (กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือว่าวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2281 9752  โทรสาร 0 2628 5616

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และพิจารณาส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]