https://reg.chandra.ac.th/registrar/apphome.asp

1. กำหนดการ TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
สามารถส่ง Portfolio online ได้ที่ คลิกที่นี่
ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา , ค.บ. 4 ปี ดนตรีสากลศึกษา มีเพลงบังคับ คลิกที่นี่
1 ต.ค. - 19 ม.ค. 65 สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
ทุก 15 วัน ประกาศผลการคัดเลือกคลิกที่นี่
7 - 8 ก.พ. 65 ยืนยันสิทธิ์ ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
11 ก.พ. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
11 - 28 ก.พ. 65 รายงานตัว ออนไลน์คลิกที่นี่
 
 
2. กำหนดการ TCAS65 รอบที่ 2 โควตา (ภาคปกติ)(ด่วนมาก)
ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา , ค.บ. 4 ปี ดนตรีสากลศึกษา มีเพลงบังคับ คลิกที่นี่
ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา , ค.บ. 4 ปี ดนตรีสากลศึกษา ยื่น portfolio และ VideoClipคลิกที่นี่
วิธีการคัดเลือกสาขาวิชาพลศึกษา คลิกที่นี่
1 ต.ค. 64 - 20 เม.ย. 65 สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
4 - 5 พ.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์ ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
ทุก 15 วัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
11 - 28 ก.พ. 65 รายงานตัว ออนไลน์คลิกที่นี่
 
 
3. สมัครเรียนภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)(ด่วน)
รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัคร ตาม link: คลิกที่นี่
ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีเพลงบังคับ คลิกที่นี่
ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา VideoClip เริ่มยื่นวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปคลิกที่นี่
 
 
4. กำหนดการ TCAS65 รอบที่ 3 Admission (ภาคปกติ)(ด่วน)
2 - 10 พ.ค. 65 รับสมัครทางเว็บไซด์ทปอ ที่ mytcas.com
ไม่สอบสัมภาษณ์ ใช้คะแนนกลาง สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
18 พ.ค. 65 ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ที่ mytcas.com (ทปอ) :
24 พ.ค. 65 ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ที่ mytcas.com (ทปอ) :
18 - 19 พ.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 1 ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ
2 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
2 - 15 มิ.ย. 65 รายงานตัว ออนไลน์คลิกที่นี่
 
 
5. รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
 
 
6. ขั้นตอนการสมัครเรียน
 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th