สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การประกวด Win Win WAR OTOP Junior ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้จัดขึ้น ผ่านทางรายการโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ ทีวี HD 34 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนักเรียน อายุระหว่าง 9 – 14 ปี ที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เข้าร่วมการประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา และสิทธิ์เที่ยวชมงานนวัตกรรม Experiential Learning & Field Trips ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 5 วัน

       ในการนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]