ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เท่าเทียมกับการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ และต่อยอดนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะสูงสู่การศึกษาต่อในสถาบันที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ

        ในการนี้ จึงขอแจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล รุ่นที่ 1 โดยกรอกข้อมูลการสมัครและส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ (LINE Official Account: @iconnect) ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th