ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ได้มีมติที่ประชุม ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อนุมัติเรื่องการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565

        ในการนี้สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2565 ให้ส่งใบคำร้องขอทุนการศึกษาบุตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา และสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ระบุชื่อสมาชิกได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม2565 ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ในวัน และเวลาทำการ

        รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]