ด้วยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเชนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้จัดประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 6 พุทธศักราช 2565 หัวข้อ"หยัดอยู่สู้โลกพาลา จนกว่าอรุณรุ่งราง" เพื่อเป็นการระลึกถึง "อุชเชนี" อาจารย์ประดิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ สำหรับผู้ที่รักทางด้านวรรณศิลป์ส่งเสริม และสืบสานการใช้ภาษาไทยที่สละสลวย รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนไทยสนใจงานวรรณศิลป์ โดยกิจกรรมการประกวดมี ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทกลอนสุภาพ และ ประเภทความเรียง ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินรางวัล โล่รางวัล และ ใบประกาศเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถ และสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางจดหมาย หรือด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 681 3900 ต่อ 1805

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th