ด้วย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ โดยดำเนินการจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ เป็นครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่องาน IYMRC 2022 ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้ )โดยมีกำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ อันเป็นส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education และ Coding ในสถานศึกษาตลอดจนถึงการสร้างให้เกิดเครือข่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและแพร่หลายต่อไป

       ในการนี้ พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย ได้แสดงศักยภาพในเวทีการแข่งขันทักษะด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์และประดิษฐ์หุ่นยนต์ ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดฯที่มีความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE IYMRC 2022 ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่องาน IYMRC 2022 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดกติกาการแข่งขัน กำหนดการ และฟอร์มการสมัครได้ที่ http://www.se-edstemeducation.com/ (โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัคร) หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IYMRC 2022 หมายเลขโทรศัพท์ · ๒๘๒๖ ๘๒๖๓ หรือ ๑๔๖ ๙๗๑ ๘๙๐๐ (ครูเม)

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th