ตามที่ มูลนิธิทีทีบี ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้การสนับสนุนหลักของ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ "เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ที่ที่บี" ครั้งที่ ๕๐ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาได้ตระหนักและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย ซึ่งประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ "การประกวดมารยาทไทย" "การประกวดอ่านฟังเสียง" และ "การประกวดวาดภาพดิจิทัล" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี นั้น

     ในการนี้ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีที่บี" ครั้งที่ ๕๐ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ไปยังสถานศึกษาในสังกัดฯ ขอเชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.เท่อย่างไทย.com

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th