ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย " และเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น และรู้จักการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

     จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปพิชญา ม่วงเพ็ชร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโทรศัพท์ 0 5391 6596, 0 5391 6211 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sciday.mfu.ac.th

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th