ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำทุกปี สำหรับปี 2566 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการและ
ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2566 ดังนี้

                        1. ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 (ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป) เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน จากโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในภูมิภาค ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถเสนอชื่อนักเรียนโรงเรียนละ 1 คนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  โดยส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน และหลักฐานการพิจารณาคัดเลือกไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5   เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

                        2. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนใน (ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป)
ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2566 และส่งส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน และหลักฐานการพิจารณาคัดเลือก ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ไปยังสำนักอำนวยการ(กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 7 ตุลาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2628 5616, 0 2281 9752

[หนังสือแจ้งโรงเรียน สพม. กท 1] [หนังสือแจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่ (ฝั่งพระนคร และธนบุรี)]

[หลักเกณฑ์และใบสมัครการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566]

[หลักเกณฑ์และใบสมัครการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566]

ประกาศผลการคัดเลือก

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]