สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้กําหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 เร่ือง ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับ VUCA World (Leaders of Change in School Administration in the VUCA World) ระหว่างวั น ที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25566 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งที่มาพร้อมกันนี้ https://smart.obec.go.th/upload/book/upload_files/1673324822x2137621770_1.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]