ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ ร่วมกับกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย จะจัดการประชุมวิชาการ วันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ https://media/files/20230117154517_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf

รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ https://smart.obec.go.th/upload/bookregister/upload_files2/1673849823x1830998798_2.pdf

หนังสือตอบรับการอบรม https://smart.obec.go.th/upload/bookregister/upload_files2/1673849823x1830998798_3.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]