มูลนิธีเพื่อสังคมไทย ได้จัด โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องสนับสนุนและมอบรางวัล แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี ในด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาต่างๆ ด้านรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ด้านเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย และด้านความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
        คณะทำงานรางวัลไทยฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอเชิญท่านส่งประวัติและผลงาน คุณงามความดีของท่านในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง media/files/20230215120227_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]