ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 ได้จัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน ทั้งในระดับโรงเรียน สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 

 

media/files/20230222102026_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2.pdf

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]