ด้วย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566  เพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่น
ซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น และเชิดชูเกียรติ
เยาวชนให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดำเนินการพิจารณา
คัดเลือกเยาวชน จำนวน 1 คน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
             บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 เสร็จสิ้นแล้ว  ผลการคัดเลือก 
ได้แก่ นางสาวรวีญา  นาคศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ประกาศ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]