มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (Internation Youth Fellowship - IYF ) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพการจัดงาน "Culture Concert"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และแบ่่งปันวัฒนธรรมนานาชาติ โดยภายในงานจะมีการตัดสินการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมเต้นวัฒนธรรมไทย ไปแข่งขันยังประเทศเกาหลีใต้ ตลอดจนการแสดงอื่นอีกมากมาย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30- 21.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแหงประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับบัตรเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (บัตรมีจำนวนจำกัด)
edia/files/20230515113558_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88.pdf 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]