กลุ่มอำนวยการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานอำนวยการของผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ขั้นตอนการให้บริการขอหนังสือรับรองสิทธิ์สวัสดิการ
- ขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์
- ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนฯ
- ขั้นตอนงานการประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือราชการ


กลุ่มนโยบายและแผน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ขั้นตอนการให้บริการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ
ขั้นตอนการให้บริการการติดตามผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนการให้บริการการจัดสรรงบประมาณ
ขั้นตอนการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate  Online
การรับและนำส่งเงินให้กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ KTB Corporate  Online 
ขั้นนตอนการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร บริการ ณ จุดเดียว
ขั้นตอนการทาหนังสือรับรองเงินเดือนบานาญ
ขั้นตอนการให้บริการ การยืมเงิน
ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
การเบิกจ่ายเงินเดือน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการขอรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง
ขั้นตอนการจัดทารายงานงบการเงิน


กลุ่มบริหารงานบุคคล

การให้บริการโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น
การให้บริการงานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
การให้บริการงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒
การให้บริการงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒
การให้บริการงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชานาญการตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒
การให้บริการงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐
การให้บริการงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการงานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การให้บริการงานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การให้บริการประเมินค่างานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ขั้นตอนการให้บริการงานขอทำบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขั้นตอนการให้บริการงานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี
ขั้นตอนการให้บริการงานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ขั้นตอนการให้บริการงานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนการให้บริการงานจัดทาแฟ้มประวัติ ก.พ.๗ หรือก.ค.ศ.๑๖ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุแต่งตั้งใหม่
ขั้นตอนการให้บริการงานปรับปรุงการกาหนดตำแหน่ง
ขั้นตอนการให้บริการงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขั้นตอนการให้บริการงานขออนุญาตไปต่างประเทศ
ขั้นตอนการให้บริการงานเกลี่ยอัตรากำลัง


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ/ต่างประเทศ


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานาศึกษา ในราชอาณาจักร
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานาศึกษา นอกราชอาณาจักร
การออกหนังสือรับรอง เพื่อสมัครเข้าเรียน กศน.
การออกหนังสือรับรองสถานภาพสถานศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

- ขั้นตอนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


หน่วยตรวจสอบภายใน

งานบริการให้ความปรึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]