นายสมใจ วิเศษทักษิณ
Mr. Somjai Visattaksin

ประวัติส่วนตัว

    ชื่อ-นามสกุล :   นายสมใจ  วิเศษทักษิณ

    ตำแหน่ง       :   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

    วิทยฐานะ      :   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

    สังกัด           :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

    วัน/เดือน/ปีเกิด :  วันที่ 30 มีนาคม 2509

    ที่อยู่            :   บ้านเลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

    โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)  :  02-354-4961 (พญาไท)  02-410-2044 ต่อ 102 (บางแวก)

    โทรศัพท์มือถือ          :  081-055-2048  

    LINE ID      :   0810552048

    E-Mail        :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา

    ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วสังคมศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม

    ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย


ประวัติการรับราชการ

    บรรจุรับราชการครู    เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2535 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

    พุทธศักราช 2541     ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนโนนข่าวิทยา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

    พุทธศักราช 2543     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนข่าวิทยา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

    พุทธศักราช 2544     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

    พุทธศักราช 2547     รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

    พุทธศักราช 2548     ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

    พุทธศักราช 2551     ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

    พุทธศักราช 2552     ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนชุมแพพิทยาคม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

    พุทธศักราช 2554     ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

    พุทธศักราช 2556     ผู้อำนวยการโรงเรียน (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

    พุทธศักราช 2558     ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

    พุทธศักราช 2560     ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ)

    พุทธศักราช 2563    ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

    พุทธศักราช 2564 - ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1


“รักนักเรียนเสมือนลูก  รักเพื่อนร่วมงานเสมือนญาติ  รักองค์กรเสมือนบ้าน” 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]