นายถนอม  บุญโต

ประวัติส่วนตัว

    ชื่อ-นามสกุล :   นายถนอม  บุญโต

    วัน/เดือน/ปีเกิด :  วันที่ 7 กรกฎาคม 2513

    ภูมิลำเนา           :   จังหวัดสุรินทร์

    โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)  :  0-2410-2044 ต่อ 203

    โทรศัพท์มือถือ          :  081-967-3358

    LINE ID      :   tanom0707

    E-Mail        :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ด้านครอบครัว

    สมรสกับ นางสมใจ บุญโต   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังขะ มีบุตร 1 คน


ประวัติการศึกษา

    ระดับปริญญาตรี  :  ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก คณิตศาสตร์  วิชาโท คอมพิวเตอร์  จาก วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  :  วิชาเอก การบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

    ระดับปริญญาโท :  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์


ประวัติการรับราชการ

เริ่มรับราชการ   ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านแดง สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์

                     ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัด กรมสามัญศึกษา

                     ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สังกัด สำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์

                     ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สังกัด สำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์

                     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

                     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

                     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


คติพจน์
“ความสำเร็จ เริ่มต้นด้วยการลงมือทำ” 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]