นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์

ประวัติส่วนตัว

    ชื่อ-นามสกุล :   นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์

    วัน/เดือน/ปีเกิด :  9 ตุลาคม  2505

    ภูมิลำเนา           :   จังหวัดพิษณุโลก

    โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)  :  0-2410-2044 ต่อ 102

    โทรศัพท์มือถือ          :  086-209-1991

    E-Mail        :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา

    ระดับอนุปริญญา  :  ประกาศนียบัตรการศึกษาวิชาการศึกษาชั้นสูง  วิชาเอก คณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

    ระดับปริญญาตรี  :  ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก ประถมศึกษา   จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดพิษณุโลก

    ระดับปริญญาโท  :  การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร


ประวัติการรับราชการ

เริ่มรับราชการ   ตำแหน่ง  ครู 2  โรงเรียนบ้านฟากบึง สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

                   ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดท้องโพลง สังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

                   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเนินทอง  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

                   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  สังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]