ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน
นายศรายุทธ  ธิศรีชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ประวัติส่วนตัว

        นายศรายุทธ  ธิศรีชัย  เกิดวันที่  30 เมษายน  พ.ศ. 2522  เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2582

        หมายเลขติดต่อ :   098-2429-614

        E-mail             :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา

        พ.ศ. 2545  ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)  วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิชาโทรัฐศาสตร์  (ทุนเร่งรัดพัฒนาบัณฑิตผู้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ของประเทศไทย : รพค.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        พ.ศ. 2549    การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประวัติการรับราชการ

        พ.ศ. 2545    อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

        พ.ศ. 2550    รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2

        พ.ศ. 2553    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2

        พ.ศ. 2557    ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

        พ.ศ. 2561    ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างคอมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

        พ.ศ. 2563    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

        พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1


ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

        1. คณะทำงานจัดทำร่างนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, 2561, 2562, 2563, 2564 และ 2565

        2. วิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2-10/2562

        3. คณะทำงานจัดนโยบายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564

        4. คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win)  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564

        5. คณะทำงานปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564-2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564


คติพจน์

"เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป"

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]