นายนิยม ไผ่โสภา
Mr. Niyom Phaisopha

ประวัติส่วนตัว

    ชื่อ-นามสกุล :   นายนิยม ไผ่โสภา

    ตำแหน่ง       :   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

    วิทยฐานะ      :   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

    สังกัด           :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

    โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)  :  02-354-4961 (พญาไท)  02-410-2044 ต่อ 102 (บางแวก)

    โทรศัพท์มือถือ          :  064-680-7555

    LINE ID      :   -

    E-Mail        :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา

    ปริญญาตรี :  พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ปริญญาโท :  การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

    ปริญญาเอก :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม


ประวัติการรับราชการ

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

15 พ.ค. 2539

อาจารย์ 1

โรงเรียนชุมชนโพนทราย สปจ.มุกดาหาร

15 พ.ค. 2541

อาจารย์ 1

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  สศจ.นครพนม

1 ต.ค. 2541

อาจารย์ 1

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  สศจ.นครพนม

5 ก.ย. 2544

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  สศจ.นครพนม

7 ก.ค. 2546

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  สพท.นครพนม เขต 1

1 เม.ย. 2547

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  สพท.นครพนม เขต 1

24 ธ.ค. 2547

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  สพท.นครพนม เขต 1

1 มิ.ย. 2548

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพท.นครพนม เขต 1

19 พ.ค. 2549

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพท.นครพนม เขต 1

24 เม.ย. 2550

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์ สพท.นครพนม เขต 1

1 เม.ย. 2551

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์ สพท.นครพนม เขต 1

22 ก.ค. 2552

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์ สพท.นครพนม เขต 1

17 ส.ค. 2553

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์ สพป.นครพนม เขต 1

19 ม.ค. 2554

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์  สพม.22 (นครพนม)

24 ก.ย. 2559

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์  สพม.22 (นครพนม)

27 ต.ค. 2559

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนโนนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22 (นครพนม)

21 ธ.ค. 2561

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม.2 (กทม)

18 ก.พ. 2563

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

28 ต.ค. 2563

ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4         

23 ก.พ. 2564

ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี         

 1 ต.ค. 2564 จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1         

   


 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]