ข้อมูลนักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายโรงเรียน >>> ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer แบ่งตามประเภทนักเรียน >>> ดาวน์โหลด

ข้อมูลหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงเรียนต่างๆ >>> ดาวน์โหลด

 

========================================================================

รายงานการฉีดวัคซีน Pfizer

ข้อมูลระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2564

นักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนแล้ว คิดเป็นร้อยละ

87,002 

31,123 

35.78

 

ระดับชั้น เป้าหมาย รับวัคซีนแล้ว คิดเป็นร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13,969 557 3.99
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14,494 549 3.79
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14,973 574 3.83
มัธยมศึกษาปีที่ 4 15,188 10,699 70.45
มัธยมศึกษาปีที่ 5 14,987 10,130 67.60
มัธยมศึกษาปีที่ 6 13,391 8,614 64.33

========================================================================

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2354-4966 ต่อ 206
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถซักถาม เสนอแนะ การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน สังกัด สพม. กท 1

ได้ที่นี่ https://forms.gle/keeWNFFfS2uTwesZ9

พูดคุยความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน โดย กรมควบคุมโรค

 

ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th