ข้อมูลนักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายโรงเรียน >>> ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer แบ่งตามประเภทนักเรียน >>> ดาวน์โหลด

ข้อมูลหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงเรียนต่างๆ >>> ดาวน์โหลด

 

========================================================================

รายงานการฉีดวัคซีน Pfizer

ข้อมูลระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564

นักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนแล้ว คิดเป็นร้อยละ

87,002 

84,368

96.98

การฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวนครูและบุคลากร  ยังไม่ได้ฉีด ฉีดเข็ม1 ฉีดเข็ม2
8,287 1,121 7,166 6,018
  13.52% 86.47% 72.61%

การฉีดวัคซีนของนักเรียน

ระดับชั้น เป้าหมาย รับวัคซีนแล้ว คิดเป็นร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13,969 13,761 98.51
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14,494 13,958 96.31
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14,973 14,231 95.05
มัธยมศึกษาปีที่ 4 15,188 14,827 97.63
มัธยมศึกษาปีที่ 5 14,987 14,527 96.93
มัธยมศึกษาปีที่ 6 13,391 13,064 97.56

 

การฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 8,272 คน

ตำแหน่ง ยังไม่ได้รับวัคซีน ฉีดเข็ม1 ฉีดเข็ม2
ข้าราชการ 562 4,685 4,055
พนักงานราชการ 6 35 31
ลูกจ้างประจำ 26 201 171
ครูอัตราจ้าง 244 1,311 1,079
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 44 234 152
บุคลากรอื่น 239 700 530
รวม 1,121 7,166 6,018

========================================================================

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2354-4966 ต่อ 206
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถซักถาม เสนอแนะ การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน สังกัด สพม. กท 1

ได้ที่นี่ https://forms.gle/keeWNFFfS2uTwesZ9

พูดคุยความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน โดย กรมควบคุมโรค

 

ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th