การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th