งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย แพทย์หญิงสุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ และคณะ ให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่นักเรียน ม.1 และ ม.4 อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจวัดสายตา และตรวจร่างกายทั่วไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการประเมินสุขภาพพื้นฐานและดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน โดยให้บริการตรวจสุขภาพในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตามตารางตรวจสุขภาพของงานอนามัย ณ ห้องบัวชมพู  

 

  

  

  

เผยแพร่ : ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th