วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการถ่ายทำวิดีทัศน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณหลักสูตรเสริมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อใช้วิดีทัศน์ในการพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบันทึกภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิทยาการคำนวณ IPST-WiFi ณ ห้องเรียนรู้นวัตกรรม
โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ นายนครินทร์ สุกใส เป็นวิทยากร 
และนายไพบูลย์ ปัทมวิภาต เป็นผู้ช่วยวิทยากร

 

 

 

เผยแพร่ : ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th