วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีมุทิตาจิต แด่คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563
มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 ท่าน คือ
1. นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2. นายสุภชัยฐิติภัค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
3. นางปราณี สุวรรณทัต
4. นางวาสนา คูหเวโรจนปกรณ์
5. นางวรรณวิภา สุทธเกียรติ
6. นายสมหมาย ฤาชัย
และ 7. นายพงศ์ณรินทร์ เนาว์ประดิษฐ
        โดยนายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
มีตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ บริเวณหน้าอาคาร 3 บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th