ลูก ส. อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์
นำโดย ดร. นฤเทพ ใจสุทธิ อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ และคณะครู นำนักเรียน
โรงเรียนวัดสระเกศ อบรมคุณธรรุมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ ตามหลักพุทธศาสนา
อันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษในการดำเนินชีวิต "เก่ง ดี และมี
ความสุข" เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ช้ในชีวิตประจำวัน
ในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระเกศ

 

ชมภาพเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th