นักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา
ครั้งที่ 35

นักเรียนทุน พสวท. ม.6 สามเสนวิทยาลัยได้รางวัล ดังนี้

รางวัลประเภทการนำเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย

    เหรียญทอง  

1. นางสาวพริมา กาญจนหิตานนท์ สาขาฟิสิกส์

2. นางสาวอธิชา เหรียญเลิศรัตนา สาขาคณิตศาสตร์

 

    เหรียญเงิน 

นางสาวณัฐชยา สมัครการ สาขาชีววิทยา

 

    เหรียญทองแดง

 

1. นายวิพุธ เต็งประเสริฐ    สาขาฟิสิกส์

2. นายเจษฏา   วีระกุล          สาขาชีววิทยา

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th