ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
              และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย มีความห่วงใยในความปลอดภัยของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จึงได้มอบเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา
              สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
              ได้มอบเจลแอลกอฮอล์แก่ครูที่ปรึกษาและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่ : ประชาสัมพันธ์     ถ่านภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th