วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์ พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
รอบที่ 2 โดยการสอบวัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบจำนวน 266 คน โดย ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประธานศูนย์ พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติและระเบียบในการดำเนินการสอบแก่คณะกรรมการคุมสอบและร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมดำเนินการสอบสัมภาษณ์

   

    

     

เผยแพร่ : ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ : งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th