นายสิทธิศักดิ์  แก้วสอนทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะผู้บริหาร คณะครู
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เพื่อรับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติในการศึกษาให้อยู่ในระเบียบ กติกาทางสังคม
โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่าน Youtube Channel

   

   

   

   

นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
enlightenedประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th